با چقدر هزینه باید آنرا انجام دهیم ؟

به راحتی هزینه یک وب سایت یا برنامه تلفن همراه با استفاده از این ابزار عالی را تخمین بزنید.

شروع کنید

0$

با تشکر از شما، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

داینامیک

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

دپارتمان طراحی

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

نوع برنامه

2D game only

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی بازی


برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

دستگاه هدف

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

انتخاب طراحی

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

انتخاب نوع طراحی

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

استاتیک

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحیبرای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

CMS

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

Last details
برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

هزینه نهایی

قیمت پایه نهایی:

خلاصه درخواست

توضیحات اطلاعات مقدار قیمت
تخفیف :
مجموع :